Mỗi khi ghé Kinh Châu,
Từng nghe nhà Tống Ngọc.
Vùng này khó kiếm ăn,
Xa thông với vùng nước.
Quán Nhất Trụ, thành hoang,
Dòng Cửu Giang, nắng tắt.
Sứ giả tuy huy hoàng,
Thanh Phong xa vẫn tức.

tửu tận tình do tại