Bạn xưa cũng lưu lạc,
Nghĩa lớn động đất trời.
Ải Yên ngày nào mở,
Cửa Thục tới lão chơi.
Hồn tan vì bắc ngóng,
Tạm biệt hãy đông xuôi.
Ý thu buồn vời vợi,
Vắng anh, bàn với ai?

tửu tận tình do tại