Nước trôi sóng chẳng lui,
Mây nổi không khuôn khổ.
Người sống trong cõi đời,
Hợp tan đều tạm bợ.
Gặp lại sau khi lìa,
Do ngẫu nhiên mà có.
Tiễn anh chiều thu trong,
Cảnh đời năm dài khổ.
Bậc tài quí danh vang,
Xuất quân giữ lãnh thổ.
Quan lớn đóng Ích, Lương,
Việc quân không bỏ lỡ.
Nay lại được tới thăm,
Dùng tài, chọn ai đó.
Huống anh chức đã cao,
Vì quận, được chiếu cố.
Khó chối tiền ăn đường,
Cẩn thận việc biển thủ.
Chiến tranh chẳng chịu ngưng,
Kỷ cương càng lo giữ.
Đá lớn chắn, ngồi thuyền,
Cỏ đẫm sương, lên bộ.
Cửa núi ngày nhàn lâu,
Người ở, xin nghĩ hộ.

tửu tận tình do tại