Nam Hải vùng xa tít,
Công tào tháng nào đi.
Mây kẽm trùm cây nhỏ,
Nắng hồ vương sáng ghe.
Giao Chỉ, thuốc tiên quý,
Thiều châu trắng áo the.
May nhân ông làm khách,
Thành Đô lúc tạt về.

tửu tận tình do tại