Sông quê đường cầu phẳng,
Làng xuân bến trúc ngời.
Đàn bướm lượn, gió nhẹ
Lũ ong chăm, hoa phơi.
Rượu sẵn cứ nghiêng chén,
Thơ thành, bàn kỹ thôi.
Trong phủ đầy ngày rảnh,
Trên sông nhớ nguồn lời.
Triều đình thân hèn cũ,
Tiết chế vẫn thường noi.
Ơn nhiều sợ thất lễ,
Bậc trên nghĩ rạch ròi.

tửu tận tình do tại