Nhờ tốt sinh người tài,
Tích đức kể từ đó.
Lương đế vương, cháu con,
Hán thừa tướng, dòng họ.
Im lìm quan đã lâu,
Thông minh vẻ rạng rỡ.
Văn chương lấn đàn em,
Vượt bậc tính phong nhã.
Cháu ngoại rạng thân gia,
Trẻ thơ bàn ân huệ.
Vụng tính hại đàn sau,
Thấy rõ lòng từ nhỏ.
Trời mây rộng lênh đênh,
Ngày tháng cứ vò võ.
Đã trễ khi giúp vua,
Ý chẳng còn nhớ cũ.
Dũa trung tán, Sơn Dương,
Xóm Ngu công hang đá.
Đường đàn anh quanh co,
Già hưu, trời đất phó.

tửu tận tình do tại