Chân trời ngựa chiến chạy,
Cửa gai thân bệnh mang.
Thơ anh cầm cả buổi,
Đủ biết lòng kinh hoàng.
Nga Mi, chiều đất rộng,
Hiện Thủ, xuân trời quang.
Tìm trong đám quen cũ,
Xem có ông họ Bàng.

tửu tận tình do tại