Trợ lý thường ngồi chơi,
Năm nay được việc rồi.
Họ Vi giòng dõi đó,
Giúp nước vẫn tài bồi.
Thời sự noi kẻ trước,
Hận chẳng cùng lẽ trời.
Chim đồng, cỏ hoang núp,
Ao phượng, đường thảnh thơi.
Có người tuy theo mệnh,
Dáng dấp nào được tươi.
Người nhà lo gậy chống,
Tháng ngày lội bùn hôi.
Chẳng nói là thừa sức,
Bói toán trở về coi.
Trời lạnh vẫn cố gặp,
Chiều tối lại lần hồi.
Ngựa già chí ngàn dặm,
Ưng đói chờ ban lời.
Vua cần chút thương cảm,
Đủ thoả lòng cỏ hôi!

tửu tận tình do tại