Ngu bí giám, thày xưa,
Chắt ông nay gặp gỡ.
Hình ảnh, nét vẽ mờ,
Tiếng nhà, dáng điệu rõ.
Thương thế bút thê lương,
Hỏi gốc chữ rộng mở.
Khí khoáng đãng trời thu,
Sương ngọc chuyện trò rộ.
Phượng núi nam chờ kêu,
Kình bể bắc muốn hoá.
Giao thiệp thói đời quen,
Dòng nho, cửa không lạ.
Chén rượu dốc ngày đêm,
Khách gặp ngồi liền chỗ.
Mây sông, trăng ngang hiên,
Cát bãi, gió thổi lá.
Trăm năm quá nửa than,
Bốn bề dám thổ lộ.
Sách vở cuối cùng cho,
Núi xanh xa, làng cũ.

tửu tận tình do tại