Thu về xiêu dạt cỏ phiêu bồng,
Chưa luyện đan xong thẹn Cát Hồng.
Cuồng hát hết ngày say khướt mãi,
Anh hùng sao lại bướng thêm ngông?