Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 14:13

贈田九判官梁邱

崆峒使節上青霄,
河隴降王款聖朝。
宛馬總肥春苜蓿,
將軍只數漢嫖姚。
陳留阮瑀誰爭長,
京兆田郎早見招。
麾下賴君才併入,
獨能無意向漁樵。

 

Tặng Điền cửu phán quan Lương Khâu

Không Đồng sứ tiết thướng thanh tiêu,
Hà Lũng hàng vương khoản thánh triều.
Uyển mã tổng phì xuân mục túc,
Tướng quân chỉ số Hán Phiêu Diêu.
Trần Lưu Nguyễn Vũ thuỳ tranh trưởng,
Kinh triệu Điền lang tảo kiến chiêu.
Huy hạ lại quân tài tính nhập,
Độc năng vô ý hướng ngư tiều.

 

Dịch nghĩa

Cờ tiết của sứ quân cao vút trời xanh nơi Không Đồng,
Và vùng Hà Nguyên và Lũng Hữu vua rợ đón tiếp người của vua Hán.
Ngựa Đại Uyển đều được vỗ béo nhờ rau tươi tốt,
Ông là một trong số ít xứng danh là tướng nhà Hán.
Ai tranh hơn được với ông Nguyễn Vũ ở Trần Lưu,
Anh họ Điền kia ở kinh đô lại sớm được vua vời tới bệ kiến.
Dưới cờ chỉ huy nhờ vào ông mà mới tóm thâu làm một,
Không có lấy một ai nghĩ đến cuộc đời của người đánh cá kiếm củi.


(Năm 754)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Không Đồng cờ tiết vút cao,
Vua mọi Hà Lũng quy theo thánh triều.
Rau tươi nuôi ngựa béo nhiều,
Riêng ông đáng mặt phiêu diêu tướng tài.
Trần lưu Nguyễn Vũ chẳng ai,
Kinh đô sớm được vua vời Điền lang.
Dưới cờ ông mới tập trung,
Chẳng ai còn nghĩ vào rừng, đi câu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cờ sứ quân Không Đồng cao vút
Hà Lũng vua thết tiệc thánh triều
Béo quay ngựa uyển nhờ rau
Tướng quân xứng đáng Phiêu diêu Hán triều
Ai tranh hơn Trần Lưu Nguyễn Vũ
Họ Điền kia sớm phủ bệ rồng
Dưới cờ thâu tóm nhờ ông
Chẳng ai nghĩ tới ngư ông bác tiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không Đồng cờ tiết vút trời xanh,
Vua rợ Lũng, Hà đón Hán thần.
Đại Uyển nhờ rau ngựa béo tốt,
Ông là tướng Hán rất lừng danh.
Trần Lưu Nguyễn Vũ ai tranh được,
Vua triệu họ Điền bệ kiến nhanh.
Thâu tóm nhờ ông huy động được,
Còn ai đánh cá, thú rừng xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời