Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 4 bản dịch, 2 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 16:43, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 14:49

秦州雜詩其十一

蕭蕭古塞冷,
漠漠秋雲低。
黃鵠翅垂雨,
蒼鷹饑啄泥。
薊門誰自北,
漢將獨征西。
不意書生耳,
臨衰厭鼓鼙。

 

Tần Châu tạp thi kỳ 11

Tiêu tiêu cổ tái lãnh,
Mạc mạc thu vân đê.
Hoàng hộc sí thuỳ vũ,
Thương ưng cơ trác nê.
Kế Môn thuỳ tự bắc,
Hán tướng độc chinh tây.
Bất ý thư sinh nhĩ,
Lâm suy yếm cổ bề.

 

Dịch nghĩa

Cảnh hiu quạnh lạnh lẽo nơi ải xưa,
Mờ mờ nây thu thấp.
Cánh chim hoàng hộc che mưa,
Chim ưng xanh đói phải ăn bùn.
Ai là kẻ từ Kế Môn phương bắc tới,
Tướng Hán một mình đi hành quân phía tây.
Không có để ý gì đến tai kẻ học trò này,
Tiếng trống cứ vang ầm lên.


(Năm 759)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Nhượng Tống

Bể đông chưa dễ vượt!
Đất loạn, ở chi đây?
Trước quán, mây liền núi...
Bên thành gió rụng cây!
Bàng công đi chẳng lại.
Nguyễn Tịch hứng đương say,
Râu tóc không buồn sửa,
Mê rừng, tính hoá trây!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tần Châu tạp thi

Hình như kỳ 11 không có 2 câu đầu , 2 câu đầu thuộc kỳ 15 như sau :

阮籍行多興,
龐公隱不還。
東柯遂疏懶,
休鑷鬢毛斑。
東柯好崖谷,
不與眾峰群。
落日邀雙鳥,
晴天養片雲。

Nguyễn Tịch hành đa hứng ,
Bàng Công ẩn bất hoàn .
Đông kha toại sơ lãn ,
Hưu nhiếp mấn mao ban .
Đông kha hảo nhai cốc ,
Bất dữ chúng phong quần .
Lạc nhật yêu song điểu ,
Tình thiên dưỡng phiến vân

簫堯『中國詩苑』《全唐詩》卷二百二十五(私人公益全文免費下載)

Bài 48

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ải biên xưa lạnh, buồn buồn,
Mây thu xuống thấp trông luôn mờ mờ.
Hộc vàng lấy cánh che mưa,
Ưng xanh đói bụng, mổ bừa bùn ăn.
Kế Môn, ai mới về chăng?
Đánh tây, tướng Hán hung hăng một mình!
Nghĩ chi đến kẻ thư sinh,
Trống quân inh ỏi mặc tình vang lên...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Buồn buồn ải xưa lạnh,
Ẩm thấp mây thu dồn.
Hộc vàng mưa giăng cánh,
Ưng xanh đói mổ bùn.
Kế Môn, bắc ai tới,
Tướng Hán, tây hành quân.
Tai thư sinh thây kệ,
Chiêng trống cứ làm ồn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiếng trống ải ầm ầm lạnh lẽo
Mây mịt mù hạ xéo non thu
Hộc vàng cánh ướt vì mưa
Ưng xanh đói quá mổ bừa bùn non
Ai tạo phản Kế Môn mặt bắc
Mà quan quân chỉ rặt tây chinh
Tai không còn ý thư sinh
Nay già suy yếu mặc tình trống khua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lạnh lẽo quạnh hiu cảnh ải xưa,
Mờ mờ mây thấp trước thu mưa.
Chim ưng vì đói ăn bùn đất,
Hoàng hộc cánh chim che hạt mưa.
Ai kẻ Kế Môn phương bắc tới?
Một mình tướng Hán dẹp tây thừa.
Đến tai người học trò không biết,
Mặc sức cứ vang tiếng trống khua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời