Cần đến là trăm lo,
Văn tôi cũng là bệnh.
Nhờ nó lắm bạn bè,
Tới già còn lính quýnh.
Đi sớm bác lái rầu,
Buồm giương, gió chưa mạnh.
Người xưa tránh mái nghiêng,
Nay sao phải theo mệnh.
Sóng lật, sấu đen bơi,
Trời mọc, mây vàng ánh.
Hơi nóng khiến bực mình,
Nằm nghiêng, ngủ chưa tỉnh.
Tắm rửa, tên nài mời,
Nét mặt ngượng trong kính.
Theo ý trâm mũ soàng,
Hoa rừng nhiều, thấy khảnh
Cướp đêm tới, thoáng nghe,
May túi không đồng dính.
Gian nan thân khách xa,
Cầu xin hại thẳng tính.
Đói Thú Dương, rau vi,
Chăm ngựa chạy vạy định.
Thân hèn muốn đi theo,
Lòng ngại hai cái nhánh.

tửu tận tình do tại