Xuân về thường dậy sớm,
Việc buồn cũng nương theo.
Xếp đá ngăn bờ lở,
Mở rừng thấy núi đèo.
Một gò đầy khúc khuỷu,
Thả bộ cùng leo trèo.
Đứa ở từ phố chợ,
Rượu về, đựng trong keo.

tửu tận tình do tại