Cứ sáng ra là nghe than khóc,
Việc ra đi định trước ngày giờ.
Thuyền lẻ y hệt hôm qua,
Tai nghe, mắt thấy sao mà giống nhau.
Chim bay tản cốt cầu kiếm miếng,
Cá tuy lặn lẻ bóng há kinh.
Lưới bẫy vua xưa đặt rình,
Đề ra luật pháp hoá thành hại dân.
Rong biếc vẫn tự thân tươi tốt,
Buồm giương cao cứ suốt ngày trôi.
Giặc giã chưa yên cho rồi,
Khiến lòng bức xúc chẳng ngơi phút nào.

tửu tận tình do tại