Quay về lại làm ruộng,
Gặt thóc còn dở công.
San đất thương tổ kiến,
Gặt lúa giao trẻ làng.
Chày rơi trắng hiện rõ,
Xay trấu hột gạo hồng.
Bữa cơm nuôi được lão,
Kho đụn đỡ long đong.

tửu tận tình do tại