Rời mây xanh, nách bình rượu quý,
May thấy chia, thơm ngát mùi vị.
Thương lão chài, vung roi chạy xa,
Trước lính ngựa, rửa chén nếm tí.

tửu tận tình do tại