Viên đội đuốc quan lại,
Bác lại từ Sở ca.
Sương mỏng phủ bãi lạnh,
Sóng trong lướt trăng tà.
Công danh chậm: than trẻ,
Tiếp xúc nhiều, ngại già.
Trâm hốt buổi chầu bãi,
Sức lực định vậy mà.

tửu tận tình do tại