Thạch-thành mõ vừa mới ngưng,
Khoá sắt cũng mở cửa tung ra rồi.
Biên hoang, trống ốc bi ai,
Tinh tú mới sáng đã rơi sau đồi.
Dân Ba tính thích trêu ngươi,
Sứ tới vùng Thục không người quay lui.
Già rồi buồm lẻ còn trôi,
Lênh đênh cứ dạt qua nơi trăm Mường.

tửu tận tình do tại