Trời sáng chiếu thuyền quân,
Sông rộng bay cờ đỏ.
Nam bá, các ông đưa,
Nghiêm trang tiệc mới mở.
Tôi dưới chót, phận hèn,
Thán phục từ thuở nọ.
Đất tình nghĩa chia đều,
Chuông vang chí lớn tỏ.
Sự nghiệp lắm, danh vang,
Người hiền thường ngưỡng mộ.
Không để thời cuộc ràng,
Giữ lòng vững như đá.
Kế vụng dưới trăm quan,
Khí giảm trước quân tử.
Xum họp tiếc không lâu,
Vui, buồn thường gắn bó.
Quen biết vút qua đi,
Phút chốc thấy bỡ ngỡ.
Chén vội rửa ngàn lo,
Cố ngăn dòng lệ giỏ.
Mây nóng gom tối mờ,
Trăng khuyết trên chưa ló.
Đuốc hoa cuộn khói dài,
Quạt trắng vì ta mở.
Buông áo thế là xong,
Cò vạc giục sao tỏ.
Dưới cầu ruộng nương yên,
Trên xin binh khí bỏ.
Thư gửi mé núi xa,
Lão bệnh này xin nhớ.

tửu tận tình do tại