Hồ Động ngay trước mắt,
Thanh Thảo tiếp mang tên.
Ngưng chèo việc nông gửi,
Đường sông giấy đưa xem.
Băng lạnh cố lấn tới,
Trăng mây thấy nhập nhèm.
Trên hồ, từng cặp nhạn,
Người tới, phía bắc lên.

tửu tận tình do tại