Tính mày ưa ăn chay,
Trong sạch lòng bác lái.
Đem lòng nhớ gốc nguồn,
Làm việc thật hăng hái.
Tầng mây, ống nước len,
Ngoài rừng vỡ đá núi.
Chạm nóng, nhờ mi lo,
Cùng nhà bếp tiếp nối.
Bốn chục dặm tới lui,
Hang hốc vượt chướng ngại.
Trời nực sợ chưa ăn,
Mặt đỏ thẹn đem đối.
Dưa nổi dành lão già,
Bánh chia vừa miệng khoái.
Việc này rất mang ơn,
Đủ nhận ra đụt, trội.
Chẳng cần bùa pháp sư,
Không mượn lọng nguyên soái.
Thẳng như bút mà làm,
Ngoài ý chuyện rắc rối.

tửu tận tình do tại