Túc Tông trước ở thành Linh Vũ,
Chỉ huy tướng giỏi lấy lại kinh.
Hướng công khóc nức ướt cả điện,
Khanh tướng hai bên đều nín thinh.
Giặc Hồ âm thầm tan theo khói,
Anh em nhà ông công danh nổi.
Như hàng hồng nhạn hình gác lân,
Điện vua ra vào ấn vàng chói.
Nghiệp lớn truyền lệnh vượt ngàn sau,
Kề tổ tôi, trấn giữ Kinh Châu.
Lấy mây may cắt thành áo ngự,
Đoan ngọ, gói gọn quì dâng chầu
Anh Hướng truyền mệnh tấc lòng son,
Núi xanh, sóng trắng buổi hoàng hôn.
Ông tới triều đình ngỏ cùng lão,
Như khách trên sông những sóng dồn.

tửu tận tình do tại