Quạ réo dẫn con đi,
Hạc kêu, rừng chẳng về.
Xuống ăn, gặp bùn bỏ,
Bay cao tối ủ ê.
Lòng sông khí trời thấu,
Tới biên, tiếng mưa nghe.
Khách vùng nam quay cổ,
Lóng ngóng lòng vẫn ghi.

tửu tận tình do tại