Ra khỏi phường Bích Kê,
Nhà cỏ ở phía tê.
Lối sông mai đồng ngát,
Cầu chợ liễu xum xuê.
Coi nhãn, túi thuốc giảm,
Xếp giá, sách ngang lề.
Đi về chẳng ai biết,
Lười biếng nên lề mề.

tửu tận tình do tại