Hỏi ông liệu tới ở,
Lời mời xưa nay lơ.
Đêm đêm hộp đàn trống,
Sáng sáng bản chép chờ.
Vàng rung chuông sớm rõ,
Hoa dục đuốc nến mờ.
Thuyền sông le sớm lặn,
Hai bóng cứ dập dờ.

tửu tận tình do tại