Khách quý cho ngựa về không,
Người đẹp ngồi chật ở trong thuyền gần.
Sông trong hát sau quạt cầm,
Áo múa phất phới ngay tầm đồng không.
Tay áo ngọc trước gió tung,
Chén vàng nghiêng sóng ở trong dạt dào.
Sắc đẹp những muốn thu vào,
Gọn trong đôi mắt trời nhiều vui tươi.

tửu tận tình do tại