Vùng nam chày kêu vang,
Sông tây mặt trời ló.
Theo tiếng dế, khách buồn,
Cạnh hoa sen, đình cũ.
Đuốc đêm, sáng bằng thừa,
Tơ xanh, ràm không tỏ.
Chủ đất, lão già mong,
Rượu nồng chuốc nghiêng ngả.

tửu tận tình do tại