Đông Đồn ruộng chiêm hơn trăm khoảnh,
Quanh mạ, phía bắc nước một ngòi.
Tạnh tắm vịt quen chỗ chỗ tụ,
Mưa theo thần nữ chiều chiều rơi.

tửu tận tình do tại