Nhương Đông, Nhương Tây vạn nóc nhà,
Nam sông, bắc sông hai mùa hoa.
Thấy sâu, hạc bỏ lòng hoa quý,
Theo vịt bay vào bụi bạc hà.

tửu tận tình do tại