Thời trước nổi lên các bậc hùng,
Vương giả ngày nay nắm một vùng.
Ví phỏng Ngư Dương không gây oán,
Khúc ca vua Thuấn liệu nghe vang?

tửu tận tình do tại