Bạch Đế, Quỳ Châu thành khác nhau.
Sông Thục, kẽm Sở tên nháo nhào.
Anh hùng chia chiếm, trời nào bảo,
Bá chủ giữ vùng, kế tính sâu.

tửu tận tình do tại