Bồng Hồ, Huyền Phố với Lãng Phong,
Trong có Cao Đường, dưới trời không.
Thử hỏi Quỳ Châu nơi nào tiếp,
Góc thành có cửa kẽm, lòng sông.

tửu tận tình do tại