Vệ Thanh lập dinh tướng,
Dương bộc coi thuyền lầu.
Vẻ Hán vùng mai nở,
Thành xuân cạnh biển sâu.
Đồng Lương thư xa tới,
Châu Phố sứ chuyển sau.
Đất khách thân già bệnh,
Vạn dặm nhờ chuyển mau.

tửu tận tình do tại