Trước trăng há thiếu rượu,
Lên lầu lại có sông.
Nghe ca ngán tóc bạc,
Cười múa muốn vỡ song.
Rượu tăm cứ rót tiếp.
Cò bãi một cặp trông.
Rõ thương thấy say gục,
Bèn thấy rõ tấm lòng.

tửu tận tình do tại