Trăng sáng đang soi rõ,
Mây mỏng trôi che dần.
Biên ải chiếu lẳng lặng,
Kinh đô nhớ trân trân,
Đựng ly, trong cùng rượu,
Vượt bể, cao theo thuyền.
Không ngủ ngắm thỏ trắng,
Trăm lần tụt cả khăn.

tửu tận tình do tại