Khát nồng, sông trong ưa,
Thừa ngọt bến tối súc.
Cát mềm ngồi thấy êm,
Đá lạnh say tỉnh giấc.
Tuỳ lều cỏ: ăn đồng,
Theo quan kèn: nghe nhạc.
Vài li anh nào hay,
Đủ để khiến ngã gục.

tửu tận tình do tại