Cò về vì ao cũ,
Yến tới chẳng nhờ tranh.
Cầu gãy khó bắc ván,
Liễu gãy lại mọc cành,
Đã có Sơn Dương khúc,
Những thẹn Bão Thúc rành.
Bạn cũ nay xa cách,
Đầu bạc mắt long lanh.

tửu tận tình do tại