Sóng lớn bỗng dành đường,
Sông hồ khác, bờ đổi.
Bến Ngạc chia mây cây,
Núi Hành hướng thuyền chuỗi.
Bè súng mầm non đâm,
Đám bồ nhánh biếc nổi.
Tiểu đường, thân bỏ sao,
Xuân về sức rã rợi.
Nhà chài bùn lầy nằm,
Nông phu mưa tuyết sới.
Buồm gió lộng ngả nghiêng,
Trạm sông vắng mông muội.
Thương Ngô đi bâng khuâng,
Xích Bích về bối rối.
Con Chúa, mối hận ôm,
Lão Tào, chí lớn lụi.
Khốn khó, giặc tàn lo,
Thời bình ngôi vua chói.
Núp lò luyện, kè hiền,
Theo người sai, bậc giỏi.
Thiệu Bình, Hán trước vào,
Trương Hàn, Ngô sau tới.
Chớ lạ, khóc vài lần,
Cột cao theo quạ tối.

tửu tận tình do tại