Ơn vua, Hoàng kéo dần,
Quyền hạn, Khấu giúp đỡ.
Hồ Nam quyết giữ yên,
Vùng Giáp kinh lý nhớ.
Việc lắm, nhà vua cần,
Quan lớn, dân đen dựa.
Cứ như bày con thơ,
Mong chờ người đức độ.

tửu tận tình do tại