Thăm dân xe ngự đã nhiều lần,
Giờ mới nhờ em lướt nhẹ thuyền.
Ngũ châu đi lại quan phòng ngự,
Tám toà thăm hỏi thái phu nhân.
Sở cung đưa tiễn Kinh Môn chảy,
Bạch Đế mây dồn bể biếc xuân.
Nhắn bảo Huệ Liên thơ chẳng tiếc,
Cứ báo rằng tôi tóc trắng ngần.

tửu tận tình do tại