Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2015 17:58

奉送蜀州柏二別駕將中丞命赴江陵起居衛尚書太夫人因示從弟行軍司馬佐

中丞問俗畫熊頻,
愛弟傳書彩鷁新。
遷轉五州防禦使,
起居八座太夫人。
楚宮臘送荊門水,
白帝雲偷碧海春。
報與惠連詩不惜,
知吾斑鬢總如銀。

 

Phụng tống Thục Châu Bá nhị biệt giá tương trung thừa mệnh phó Giang Lăng khởi cư Vệ thượng thư thái phu nhân, nhân thị tòng đệ hành quân tư mã tá

Trung thừa vấn tục hoạ bi tần,
Ái đệ truyền thư thái nghích tân.
Thiên chuyển ngũ châu phòng ngự sứ,
Khởi cư bát toạ thái phu nhân.
Sở cung lạp tống Kinh Môn thuỷ,
Bạch Đế vân thâu bích hải xuân.
Báo dữ Huệ Liên thi bất tích,
Tri ngô ban mấn tổng như ngân.

 

Dịch nghĩa

Quan trung thừa nhiều lần ngồi xe có vẽ con gấu để đi thăm dân tình,
Nay mới có thư cho người em để đi thuyền,
Di chuyển trong năm châu khi còn làm quan phòng ngự sử,
Thăm hỏi vợ của một vị trong tám chức vụ cao.
Nơi cung nhà Sở vào tháng chạp tiễn trên sông Kinh Môn,
Tại thành Bạch Đế mây chiếm hết cả mùa xuân nơi biển biếc.
Xin nói cho Tạ Huệ Liên biết rằng thơ thì không có tiếc gì,
Biết rằng tôi nay tóc trắng xoá như bạc vậy.


(Năm 766)

Lời dẫn: “Biệt giá nãi trung thừa chi đệ, Vệ Bá Ngọc thì vi Kinh Nam tiết độ, kiểm hiệu công bộ thượng thư” 別駕乃中丞之弟,衛伯玉時為荊南節度、檢校工部尚書 (Quan biệt giá là em ruột quan trung thừa, Vệ Bá Ngọc khi đó là tiết độ sứ Kinh Nam, kiểm hiệu công bộ thượng thư).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Thăm dân xe ngự đã nhiều lần,
Giờ mới nhờ em lướt nhẹ thuyền.
Ngũ châu đi lại quan phòng ngự,
Tám toà thăm hỏi thái phu nhân.
Sở cung đưa tiễn Kinh Môn chảy,
Bạch Đế mây dồn bể biếc xuân.
Nhắn bảo Huệ Liên thơ chẳng tiếc,
Cứ báo rằng tôi tóc trắng ngần.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trung thừa thăm dân xe vẽ gấu
Em mang thư thuyền báu vẽ chim
Năm châu phòng ngự quan trên
Thư thăm quan thượng đương quyền phu nhân
Cung Sở sông Kinh Môn tiễn biệt
Bạch Đế thành sông biếc phủ mây
Huệ Liên nhắn giúp thơ đầy
Rằng tôi tóc đốm tới nay bạc rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời