Sao tách phủ tướng quốc,
Thường được người tiếc thương.
Công hầu rồi phục lại,
Vẫn còn truyền điển chương.
Dòng dõi hiện ra việc,
Nối nghiệp thời trẻ măng.
Một nhành nơi ổ phượng,
Ba thước có hình rồng.
Xích Bích nổi xuân cuối,
Cô Tô chìm đại dương.
Đám khách đầu bạc nhất,
Tiệc tiễn này vấn vương.

tửu tận tình do tại