Cờ đỏ mắc neo gấm,
Thành sông, ngựa trắng rời.
Réo rắt, vang lừng ốc,
Buồn thảm, ra khỏi doi.
Sáng Vu Giáp trời lạnh,
Chiều Vị Dương tình lơi.
Rề rề thương đau yếu,
Chừng nào chinh chiến thôi.

tửu tận tình do tại