Sông Phù thật lắm bè,
Đoàn chuyển, chèo khua dội.
Chia tay không kéo dài,
Họ hàng nỡ bỏ lại.
Kẽm Chó trắng, Bò vàng,
Đền Mây sớm, Mưa tối.
Cái trước cần hỏi thăm,
Tự làm thơ lúc tới.

tửu tận tình do tại