Đời thịnh tóc chớm bạc,
Cùng đường gõ cửa than.
Khí vung lên trời thẳm,
Lời hay được vua ban.
Quan trên ghi đề mục,
Bộ lễ đem ra bàn.
Nương gió quên lối vạc,
Theo dòng tới long môn.
Nên cùng giao, ly giỡn,
Chỉ nghe yến, sẻ ồn.
Trời xanh còn cách trở,
Gắng gổ chẳng bay lên.
Lối nho thành chẳng đắt,
Tiếng nhà nay vẫn còn.
Núi cũ lắm cây thuốc,
Cảnh đẹp nhớ Đào Nguyên.
Về quê, cờ muốn sửa,
Nhớ mãi nơi cơ quan.
Khen phú còn lời đó,
Ơn hai ông khó quên.

tửu tận tình do tại