Nghiệp lớn sau về Mã Phục Ba,
Công tào chẳng đọ Hán Tiêu Hà,
Vùng nước mây nam trôi trên lắm,
Thuyền con cạnh bãi cột lân la.
Cứ thả cần câu đi xa mãi,
Khó nương cánh nhạn để vượt qua.
Biết anh chưa thích vẻ hồ đẹp,
Hứng tại ngựa ròng với ngọc kha.

tửu tận tình do tại