Quà ngàn vàng mang theo,
Tám thước thân áo mũ.
Có cách biết nhảy bay,
Mức hiểu, ý làm chủ.
Ngạch trật thêm sang giầu,
Công hầu trao kẻ lạ.
Huyền Thành tài văn nhờ,
Sự nghiệp há lỡ dở.

tửu tận tình do tại