Đời nay xét người tài.
Như ông được mấy người.
Ngựa nòi mở đường rộng,
Chim cắt vút mù trời.
Cư xử già càng vững,
Làm quan tuổi muộn rồi.
Chân trời mừng gặp gỡ,
Rộng mở cõi lòng tôi.

tửu tận tình do tại