Ngày thu, Tiêu, Vi qua đời,
Tới kẽm, Hoài vương gửi lời báo tin.
Thời trẻ lơ cả quan trên,
Lắm mưu giờ kỵ cả tiên mới kỳ.
Người đời tiếc nuối kể chi,
Chỉ lo đạo lớn suy vi cùng đường.
Nghe tin khiến bệnh lại tăng,
Quen nhau từ thuở tuổi thằng nhãi con.
Tiêu hàng xóm nghe véo von,
Cỏ bồng trôi nổi cái thân khách hờ.
Cố ngâm bài phú "Nhớ xưa",
Nhưng mà trót viết bài thơ "Bạc đầu".

tửu tận tình do tại