Trúc Cung khi cúng tế,
Quế Quán lúc cầu tiên.
Gái sinh ngày trên sóng,
Thần Quang quanh năm đèn.
Nghe đồn gươm chém giải,
Chẳng ngăn tê lật thuyền.
Sứ giả tuỳ thòi tiết,
Vò võ mình tiến lên.

tửu tận tình do tại